خانه گزارش آماری آمار معاملات

آمار معاملات

کارنامه بورس تهران در مهر و آبان‌ماه ۱۳۹۹

newsadmin
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۱۸ روزکاری آبان ۹۹، ارزش معاملات در مقایسه با مهر ۹۹، معادل۳۷ درصد کاهش یافت و تقریباً از۱۹۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۱۹ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۸۰ میلیارد سهم به حدود ۱۳۳ میلیارد سهم، معادل ۲۶ درصد کاهش یافت. از ابتدای سال تاکنون […]

کارنامه بورس تهران در شهریورماه ۱۳۹۹

newsadmin
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۲۱ روز کاری شهریور ۹۹، ارزش معاملات در مقایسه با مرداد ۹۹، معادل ۳۳ درصد کاهش یافت و تقریباً از ۳۴۵ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۲۰۲ میلیارد سهم به حدود ۱۸۹ میلیارد سهم، معادل ۷ درصد کاهش یافت.‌ از […]

کارنامه بورس تهران در مردادماه ۱۳۹۹

newsadmin
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۲۰ روز کاری مرداد ۹۹، ارزش معاملات در مقایسه با تیر ۹۹، معادل ۱۱ درصد کاهش یافت و از حدود ۳۸۴ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۴۲ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از حدود ۲۳۳ میلیارد سهم به بیش از ۲۰۲ میلیارد سهم، معادل ۱۳ درصد […]

کارنامه بورس تهران در تیرماه ۱۳۹۹

newsadmin
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۲۳ روز کاری تیر ۹۹، ارزش معاملات در مقایسه با خرداد ۹۹، معادل ۱۲۳ درصد افزایش یافت و تقریباً از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۸۴ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۶۶/۴ میلیارد سهم به ۲۳۳/۱ میلیارد سهم، معادل ۴۰ درصد افزایش یافت. از ابتدای […]

کارنامه بورس در خرداد ماه ۱۳۹۹

newsadmin
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۱۷ روز کاری خرداد ۹۹، ارزش معاملات در مقایسه با اردیبهشت ۹۹، معادل ۳۱ درصد کاهش یافت و تقریباً از ۲۴۹/۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۲۱۴/۲ میلیارد سهم به ۱۶۶/۴ میلیارد سهم، معادل ۲۲ درصد کاهش یافت. از ابتدای […]

کارنامه بورس در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

newsadmin
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۲۳ روز کاری اردیبهشت ۹۹، ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با فروردین ۹۹، معادل ۱۴۵ درصد افزایش یافت و تقریباً از ۱۰۱/۹ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۴۹/۴ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۲۱ میلیارد سهم به بیش از ۲۱۴ میلیارد سهم، معادل […]

کارنامه بورس در اسفندماه ۱۳۹۸ و فروردین‌ماه ۱۳۹۹

newsadmin
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۱۷ روز کاری فروردین ۹۹، ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با اسفندماه ۹۸، معادل ۶ درصد افزایش یافت و تقریباً از ۹۶/۱ هزار میلیارد تومان به ۱۰۱/۸ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۲۵/۹ میلیارد سهم به ۱۲۰/۸ میلیارد سهم، معادل ۴ درصد کاهش […]

کارنامه بورس تهران در دی و بهمن ماه ۱۳۹۸

newsadmin
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۲۰ روز کاری بهمن‌ماه ۹۸، ارزش معاملات در مقایسه با دی‌ماه ۹۸، معادل ۲۸ درصد افزایش یافت و از ۶۴/۳ هزار میلیارد تومان به ۸۲/۶ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از ۱۲۰/۵ میلیارد سهم به بیش از ۱۴۲ میلیارد سهم، معادل ۱۸ درصد افزایش یافت. از ابتدای سال […]

کارنامه بورس تهران در آذر ماه ۱۳۹۸

newsadmin
0
-1
0
نگاهی به بازار طی ۲۱ روز کاری آذر ۹۸، ارزش معاملات در مقایسه با آبان ۹۸، معادل ۷۶ درصد افزایش یافت و از حدود ۲۴/۶  هزار میلیارد تومان به بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از ۵۱ میلیارد سهم به بیش از ۸۲ میلیارد سهم، معادل ۶۱ درصد افزایش یافت. […]

کارنامه بورس تهران در مهر و آبان ماه ۱۳۹۸

newsadmin
0
0
0
  نگاهی به بازار طی ۱۸ روز کاری آبان ۹۸، ارزش معاملات در مقایسه با مهر ۹۸، معادل۴۳ درصد کاهش یافت و از ۴۳۴,۴۹۹ میلیارد ریال به ۲۴۶,۱۴۶ میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از ۱۰۲۷۵۲ میلیون سهم به ۵۱۰۷۲ میلیون سهم، معادل ۵۰ درصد کاهش یافت. از ابتدای سال تاکنون حجم و ارزش […]