خانه گزارش آماری آمار معاملات

آمار معاملات

کارنامه بورس در خرداد ماه ۱۳۹۹

newsadmin
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۱۷ روز کاری خرداد ۹۹، ارزش معاملات در مقایسه با اردیبهشت ۹۹، معادل ۳۱ درصد کاهش یافت و تقریباً از ۲۴۹/۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۲۱۴/۲ میلیارد سهم به ۱۶۶/۴ میلیارد سهم، معادل ۲۲ درصد کاهش یافت. از ابتدای […]

کارنامه بورس در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

newsadmin
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۲۳ روز کاری اردیبهشت ۹۹، ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با فروردین ۹۹، معادل ۱۴۵ درصد افزایش یافت و تقریباً از ۱۰۱/۹ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۴۹/۴ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۲۱ میلیارد سهم به بیش از ۲۱۴ میلیارد سهم، معادل […]

کارنامه بورس در اسفندماه ۱۳۹۸ و فروردین‌ماه ۱۳۹۹

newsadmin
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۱۷ روز کاری فروردین ۹۹، ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با اسفندماه ۹۸، معادل ۶ درصد افزایش یافت و تقریباً از ۹۶/۱ هزار میلیارد تومان به ۱۰۱/۸ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۲۵/۹ میلیارد سهم به ۱۲۰/۸ میلیارد سهم، معادل ۴ درصد کاهش […]

کارنامه بورس تهران در دی و بهمن ماه ۱۳۹۸

newsadmin
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۲۰ روز کاری بهمن‌ماه ۹۸، ارزش معاملات در مقایسه با دی‌ماه ۹۸، معادل ۲۸ درصد افزایش یافت و از ۶۴/۳ هزار میلیارد تومان به ۸۲/۶ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از ۱۲۰/۵ میلیارد سهم به بیش از ۱۴۲ میلیارد سهم، معادل ۱۸ درصد افزایش یافت. از ابتدای سال […]

کارنامه بورس تهران در آذر ماه ۱۳۹۸

newsadmin
0
-1
0
نگاهی به بازار طی ۲۱ روز کاری آذر ۹۸، ارزش معاملات در مقایسه با آبان ۹۸، معادل ۷۶ درصد افزایش یافت و از حدود ۲۴/۶  هزار میلیارد تومان به بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از ۵۱ میلیارد سهم به بیش از ۸۲ میلیارد سهم، معادل ۶۱ درصد افزایش یافت. […]

کارنامه بورس تهران در مهر و آبان ماه ۱۳۹۸

newsadmin
0
0
0
  نگاهی به بازار طی ۱۸ روز کاری آبان ۹۸، ارزش معاملات در مقایسه با مهر ۹۸، معادل۴۳ درصد کاهش یافت و از ۴۳۴,۴۹۹ میلیارد ریال به ۲۴۶,۱۴۶ میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از ۱۰۲۷۵۲ میلیون سهم به ۵۱۰۷۲ میلیون سهم، معادل ۵۰ درصد کاهش یافت. از ابتدای سال تاکنون حجم و ارزش […]

کارنامه بورس در نیمه اول سال ۱۳۹۸

newsadmin
0
0
0
  نگاهی به بازار طی ۲۰ روز کاری شهریور ۹۸، ارزش معاملات در مقایسه با مرداد ۹۸، معادل ۷۱ درصد افزایش یافت و از ۲۱۵۶۳۹ میلیارد ریال به ۳۶۸۳۱۲ میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از ۶۴۱۲۶ میلیون سهم به ۱۰۲۵۰۱ میلیون سهم، معادل ۶۰ درصد افزایش یافت. از ابتدای سال تاکنون حجم و […]