خانه گزارش آماری آمار معاملات

آمار معاملات

کارنامه بورس تهران در دی‌ماه ۱۳۹۹

هیئت تحریریه
0
0
0
طی ۲۱ روز کاری دی‌ماه ۹۹، ارزش معاملات در مقایسه با آذر‌ماه ۹۹، معادل ۳۴ درصد کاهش یافت و تقریباً از ۳۳۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۲۴ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۳۲۷ میلیارد سهم به حدود ۱۹۶ میلیارد سهم، معادل ۴۰ درصد کاهش یافت. از ابتدای سال تاکنون، […]

کارنامه بورس تهران در آذرماه ۱۳۹۹

هیئت تحریریه
0
0
0
طی ۲۲ روز کاری آذرماه ۹۹، ارزش معاملات در مقایسه با آبان‌ماه ۹۹، معادل ۱۸۲ درصد افزایش یافت و تقریباً از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به بالغ بر ۳۳۷ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۳۳ میلیارد سهم به حدود ۳۲۷ میلیارد سهم، معادل ۱۴۶ درصد افزایش یافت. از ابتدای سال […]

کارنامه بورس تهران در مهر و آبان‌ماه ۱۳۹۹

هیئت تحریریه
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۱۸ روزکاری آبان ۹۹، ارزش معاملات در مقایسه با مهر ۹۹، معادل۳۷ درصد کاهش یافت و تقریباً از۱۹۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۱۹ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۸۰ میلیارد سهم به حدود ۱۳۳ میلیارد سهم، معادل ۲۶ درصد کاهش یافت. از ابتدای سال تاکنون […]

کارنامه بورس تهران در شهریورماه ۱۳۹۹

هیئت تحریریه
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۲۱ روز کاری شهریور ۹۹، ارزش معاملات در مقایسه با مرداد ۹۹، معادل ۳۳ درصد کاهش یافت و تقریباً از ۳۴۵ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۲۰۲ میلیارد سهم به حدود ۱۸۹ میلیارد سهم، معادل ۷ درصد کاهش یافت.‌ از […]

کارنامه بورس تهران در مردادماه ۱۳۹۹

هیئت تحریریه
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۲۰ روز کاری مرداد ۹۹، ارزش معاملات در مقایسه با تیر ۹۹، معادل ۱۱ درصد کاهش یافت و از حدود ۳۸۴ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۴۲ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از حدود ۲۳۳ میلیارد سهم به بیش از ۲۰۲ میلیارد سهم، معادل ۱۳ درصد […]

کارنامه بورس تهران در تیرماه ۱۳۹۹

هیئت تحریریه
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۲۳ روز کاری تیر ۹۹، ارزش معاملات در مقایسه با خرداد ۹۹، معادل ۱۲۳ درصد افزایش یافت و تقریباً از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۸۴ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۶۶/۴ میلیارد سهم به ۲۳۳/۱ میلیارد سهم، معادل ۴۰ درصد افزایش یافت. از ابتدای […]

کارنامه بورس در خرداد ماه ۱۳۹۹

هیئت تحریریه
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۱۷ روز کاری خرداد ۹۹، ارزش معاملات در مقایسه با اردیبهشت ۹۹، معادل ۳۱ درصد کاهش یافت و تقریباً از ۲۴۹/۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۲۱۴/۲ میلیارد سهم به ۱۶۶/۴ میلیارد سهم، معادل ۲۲ درصد کاهش یافت. از ابتدای […]

کارنامه بورس در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

هیئت تحریریه
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۲۳ روز کاری اردیبهشت ۹۹، ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با فروردین ۹۹، معادل ۱۴۵ درصد افزایش یافت و تقریباً از ۱۰۱/۹ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۴۹/۴ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۲۱ میلیارد سهم به بیش از ۲۱۴ میلیارد سهم، معادل […]

کارنامه بورس در اسفندماه ۱۳۹۸ و فروردین‌ماه ۱۳۹۹

هیئت تحریریه
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۱۷ روز کاری فروردین ۹۹، ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با اسفندماه ۹۸، معادل ۶ درصد افزایش یافت و تقریباً از ۹۶/۱ هزار میلیارد تومان به ۱۰۱/۸ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۲۵/۹ میلیارد سهم به ۱۲۰/۸ میلیارد سهم، معادل ۴ درصد کاهش […]

کارنامه بورس تهران در دی و بهمن ماه ۱۳۹۸

هیئت تحریریه
0
0
0
نگاهی به بازار طی ۲۰ روز کاری بهمن‌ماه ۹۸، ارزش معاملات در مقایسه با دی‌ماه ۹۸، معادل ۲۸ درصد افزایش یافت و از ۶۴/۳ هزار میلیارد تومان به ۸۲/۶ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از ۱۲۰/۵ میلیارد سهم به بیش از ۱۴۲ میلیارد سهم، معادل ۱۸ درصد افزایش یافت. از ابتدای سال […]