خانه مقالات ارائه مدلی برای سیاست‌گذاری نگهداشت نیرو در کارگزاری های بورس اوراق بهادارتهران
ارائه مدلی برای سیاست‌گذاری نگهداشت نیرو در کارگزاری های بورس اوراق بهادارتهران
0

ارائه مدلی برای سیاست‌گذاری نگهداشت نیرو در کارگزاری های بورس اوراق بهادارتهران


چکیده

امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی در رشد و توسعه سازمان‌ها و حتی جامعه بیش‌ازپیش نمایان شده است. ازاین‌رو در عصر جدید به انسان در مقوله مدیریت به‌عنوان سرمایه‌ای بی‌پایان و باارزش می‌نگرند.
هدف از تحقیق حاضر بررسی سیاست‌گذاری نگهداشت نیرو در کارگزاری‌های بورس اوراق بهادار است. این تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است. در ابتدا با خبرگان مصاحبه به‌ عمل آمد و پس از استخراج سوال از عوامل به‌دست‌آمده از مرحله دوم شروع شد. پرسشنامه با طیف لیکرت آماده شد که توسط کارکنان شرکت‌های کارگزاری فعال تکمیل شد. با توجه به مقدار آماره t (944/0) و سطح خطای کم‌تر از ۰۵/۰ می‌توان گفت متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی تاثیر آماری معنی‌داری در تبیین تغییرات متغیر وابسته فرهنگ سازمانی کارکنان و مدیران شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران داشته‌اند.

برای مطالعه متن کامل این مقاله به ماهنامه بورس ویژه مهر و آبان ۱۳۹۸ شماره ۱۷۱-۱۷۲ مراجعه نمایید.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *