معرفی فعالان بازار سرمایه

معرفی تالار منطقه‌ای البرز

هیئت تحریریه
0
0
0
از جمله ﺷﺎﺧصه‌های مثبت استان البرز «ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ۱۴ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر»، «ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ»، «ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻ»، «اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ» و … است. تالار منطقه‌ای استان البرز با هدف ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻬﺎﻣﺪاری در ۳۰ آذرماه ۱۳۸۳ تأسیس گردیده […]

معرفی تالار منطقه‌ای قم

هیئت تحریریه
0
0
0
تالار منطقه‌ای استان قم در راستای اجرای قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، توسط سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران از مردادماه‌ سال ۱۳۸۴ به‌عنوان هفدهمین تالار منطقه‌ای، فعالیت خود را با حضور سه شعبه کارگزاری مستقر در تالار با ظرفیت ‍۱۴ ایستگاه معاملاتی آغاز نموده است. هدف […]

معرفی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

هیئت تحریریه
0
0
0
بر اساس ماده (۲) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین اهداف سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران می‌باشد. در راستای تحقق اهداف فوق، مأموریت “مدیریت نظارت بر […]

معرفی تالار منطقه‌ای کرمان

هیئت تحریریه
0
0
0
تالار منطقه‌ای کرمان با توجه به پتانسیل‌های بالقوه استان کرمان و استفاده از این ظرفیت بالا، به‌عنوان پنجمین تالار منطقه‌ای کشور بعد از تالارهای منطقه‌ای خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان و فارس در پانزدهم شهریورماه سال ۱۳۸۳ افتتاح شده است. فعالیت‌های تالار منطقه‌ای کرمان تالار منطقه‌ای کرمان علاوه بر فعالیت‌ در حیطه اطلاع‌رسانی، ‌انعکاس فعالیت‌های […]

معرفی مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار

هیئت تحریریه
0
0
0
بازار سرمایه به‌صورت عام به دو بخش بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم‌بندی می‌شود و فرآیند تأمین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه از طریق بازار اولیه انجام می‌گردد. به‌طورکلی فرآیندهای مرتبط با «تأسیس شرکت‌های سهامی عام»، «تبدیل شرکت‌های سهامی خاص به شرکت‌های سهامی عام»، «افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام» و «انتشار اوراق بدهی در بازار […]