خانه معرفی فعالان بازار سرمایه معرفی تالار منطقه‌ای البرز
معرفی تالار منطقه‌ای البرز

معرفی تالار منطقه‌ای البرز


از جمله ﺷﺎﺧصه‌های مثبت استان البرز «ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ۱۴ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر»، «ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ»، «ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻ»، «اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ» و … است.
تالار منطقه‌ای استان البرز با هدف ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻬﺎﻣﺪاری در ۳۰ آذرماه ۱۳۸۳ تأسیس گردیده است.

حجم معاملات در تالار منطقه‌ای البرز
از اﻓﺘﺘﺎح این تالار منطقه‌ای تا ﭘﺎﯾﺎن مردادماه ۱۴۰۲، حجم ۱۲۸،۸۷۱ ﻣﯿﻠیون ﺳﻬﻢ، به ارزش ۷۳۴،۶۷۲ میلیارد ریال در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن دادوﺳﺘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

شرکت‌های کارگزاری فعال در تالار معاملات بورس البرز
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ شرکت‌های ﮐﺎرﮔﺰاری ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ دﻓﺎﺗﺮ و ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮد نیز در این اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ می‌کنند که متشکل از ۶۶ ایستگاه معاملاتی و ۷۷ شرکت ﮐﺎرﮔﺰاری است. از این تعداد، ۴۰ شرکت ﮐﺎرﮔﺰاری ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺗﺎﻻر و ۳۷ شرکت ﮐﺎرﮔﺰاری به همراه ۴۵ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎل نیز در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارند.
شرکت‌های کارگزاری فعال در استان البرز عبارت‌اند از: «آپادانا»، «آرمون‌بورس»، «ابراز»، «اطمینان سهم»، «امید سهم»، «امین سهم»، «ایمن بورس»، «بانک تجارت»، «بانک مسکن»، «بانک ملی»، «توسعه‌ صادرات»، «بانک ‌صادرات»، «بانک‌ کشاورزی»، «برهان سهند». شرکت‌های کارگزاری «بورس بیمه»، «بورسیران»، «بهگزین»، «بهمن»، «توسعه سهند»، «توسعه فردا»، «خبرگان‌ سهام»، «سهام بارز»، «بانک دی»، «فارابی»، «بانک سپه»، همچنین «مهر اقتصاد»، «نهایت ‌نگر»، «صبا تأمین»، «مبین سرمایه»، «بانک آینده»، «نواندیشان»، «انصار»، «پگاه یاوران»، «سهم آشنا»، «توانا»، «صنعت و معدن»، «آتیه»، «سامان»، «دارا» و «سهم یار» نیز در استان البرز فعال هستند. علاوه بر این، دو ﺷﻌﺒﻪ از شرکت‌های ﺳﺒﺪﮔﺮدان ﻫﺪف و آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎد نیز در ﺷﻬﺮ ﮐﺮج ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺒﺪﮔﺮداﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ کرده‌اند.
شایان ذکر است حدود ۳۲۰ نفر از کارکنان بازار سرمایه، در استان البرز مشغول به فعالیت هستند.

فعالیت های تالار منطقه‌ای البرز
تالار منطقه‌ای البرز در زﻣﯿﻨﻪ‌های «آﻣﻮزش»، «فرهنگ‌سازی» و «ﻧﺤﻮه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری در ﺑﻮرس» ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل است. این تالار به‌منظور آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس‌ﻫﺎی آموزشی ﻣﺨﺘﻠﻒ به‌صورت آﻧﻼﯾﻦ و ﺣﻀﻮری اﻗﺪام کرده‌ است که شامل ﺑﯿﺶ از ۷۹،۸۳۱ ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺮﻣﯿﮏ بوده است.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز، این استان ﺗﺎﮐﻨﻮن موفق به کسب رﺗﺒﻪ‌های ۳ ﺗﺎ ۶ در میان ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ شده اﺳﺖ. اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز باوجوداینکه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر بوده، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ آﻣﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼت رو ﺑﻪ رﺷﺪی را داﺷﺘﻪ است، بر همین اساس می‌توان امیدوار بود که رتبه‌های بهتری را نیز در آینده کسب خواهد کرد.

شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه
در ﻣﺠﻤﻮع از استان البرز ۸ ﺷﺮﮐﺖ ناشر در ﺑﻮرس تهران و فرابورس ایران ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اند. این شرکت‌ها که در حال حاضر در استان البرز در حال فعالیت هستند که عبارتاند از: « دارو ﭘﺨﺶ»، « زرﻣﺎﮐﺎرون»، « ﺳﺎزه ﭘﻮش»، « ﻣﭙﻨﺎ»، « ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺳﻬﻨﺪ»، « ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ﺧﻮدرو»، « ﻧﻔﺖ ﭘﺎرس» و « داروﯾﯽ ﺑﺮﮐﺖ».

 

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *